Školka - více informací

 

Děti jsou rozdělené podle věku do dvou oddělení – ty od 3 do 4 let patří mezi Delfíny, nejstarší (od 4 výše) jsou Žraloci. 

Interiér naší školky je zařízen tak, aby se v ní děti cítily příjemně a mohly si v bezpečném a podnětném prostředí hrát i vzdělávat se. Pomůcky, které používáme, rozvíjí jejich zvídavost, představivost a přirozenou hravost. S dětmi se snažíme být co nejčastěji na čerstvém vzduchu. Pokud nám počasí přeje, trávíme dopoledne i odpoledne venku. K tomu nám slouží naše zahrada a další možnosti skýtají i tři zastřešené terasy. Pokud nám počasí neumožní být venku, využíváme naši velkou hudební místnost, tělocvičnu a Lego místnost, kde se můžeme vyřádit do sytosti.

Režim dne

Čas Aktivita
8:00 - 9:00 Příchod dětí
9:00 - 9:15 Posloucháme písničky
9:15 - 9:30 1. program dne - hudební , pohybová a rozumová výchova
9:30 - 10:00 Svačinka
10:00 - 10:40 2. program dne - výtvarná činnost
10:40 - 11:45 Pobyt venku
11:45 - 12:00 Hygiena
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 13:00 Volná hra, odchod domů
13:00 - 14:30 Spánek
14:30 - 15:00 Svačina
15:00 - 16:00 3. program dne - angličtina hrou s rodilou mluvčí
16:00 - 17:00 Volná hra, odchod domů

Vzdělávací program anglického jazyka

Při výuce anglického jazyka u starších dětí nám pomáhají učebnice z řady PLAYWAY TO ENGLISH nakladatelství Cambridge. Děti si cizí jazyk osvojují skrze hru, hudbu, výtvarnou činnost a fyzické aktivity, které jim přinášejí zábavu a radost z učení. Děti se navíc učí používat jazyk skrze poslech a konverzací s učiteli , starší děti si již osvojují základy čtení a psaní. Učitelé mají pro výuku k dispozici širokou škálu materiálů - od DVD s animovanými příběhy, přes kartičky s ilustracemi pro snadnější zapamatování slovní zásoby, až po plakáty s kreslenými příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii. Rádi si s dětmi vyprávíme příběhy v angličtině, které si společně vymýšlíme, zpíváme písničky, hrajeme hry a učíme se říkanky. To vše nám pomáhá hravou formou zapamatovat si co nejvíce, aniž bychom poznali, že se učíme. 
Tento výukový program je dále doplněn o tematické okruhy dle našeho tematického vzdělávacího plánu a potom o veškeré aktivity a oblasti rozvoje, které je třeba rovnoměrně rozvíjet – hrubá motorika /tělocvik a pohyb obecně/, jemná motorika, sluchové vnímání, zrakové vnímání a další smyslové aktivity, prostorové vnímání, předpočetní a předčtenářské dovednosti, grafomotorika aj. 

Vzdělávací program českého jazyka

Český program je otevřen pro děti ze třídy Žraloků a Delfínů 3 dny v týdnu. Český program probírá stejná témata jako jednotlivé třídy v daných týdnech v anglickém programu, s důrazem na české tradice, český rok, české pohádky, písně a říkadla. Výuka probíhá v malých skupinkách tvořených tak, aby se v nich potkávaly děti, které se můžou i vzájemně obohacovat a doplňovat. Český program je vyučován ve speciální třídě českou paní učitelkou a slouží k tomu, aby děti měly rovnocenné znalosti a schopnosti v obou vyučovaných jazycích – českém i anglickém.

Lekce se speciální pedagožkou - individuální nebo v miniskupinkách po dvou dětech

Jsou vhodné zejména pro předškoláky v posledních 2 letech předškolní docházky, ale je možné pracovat s dětmi i dříve. Speciální lekce s pedagožkou Bohunkou jsou zaměřeny na individuální doplnění dovedností, které je třeba si osvojit k zápisu do základních škol s důrazem na specifické požadavky jednotlivých škol u zápisu, protože ty se bohužel školu od školy různí. Dále se v těchto lekcích zaměřujeme na tzv. nápravy – v oblasti logopedie, správného úchopu a držení tužky, jemné motoriky, pravolevé orientace, sluchového a zrakového vnímání a schopnosti soustředit se a dokončit daný úkol, předpočetní a předčtenářské dovednosti, porozumění a interpretace textu aj. Účelem je jednak řešit nadstandardní požadavky, které přesahují běžný rámec rámcového vzdělávacího plánu a jednak řešit případné specifické potřeby každého jednoho dítěte. Tyto lekce nejsou povinné a jsou hrazeny zvlášť mimo běžné školné. 

Další praktické informace naleznete zde (proklik na Praktické informace, které platí pro jesle i školku).